​​​​​​​​​​​​​​​

Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác rà soát văn bản QPPL

04/07/2022
Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác rà soát văn bản QPPL
Ngày 01/7/2022, Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức họp trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của Tổ công tác và tình hình xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, đồng thời cho ý kiến góp ý đối với một số văn bản có liên quan.
Báo cáo sơ bộ tình hình xử lý kết quả về rà soát văn bản và việc triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát văn bản QPPL, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ phận thường trực Tổ công tác đã thông tin: Đối với việc xử lý văn bản theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (trên cơ sở kết quả rà soát theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ) (16 luật, 12 nghị định, 04 văn bản): Hiện nay, 03 nghị định , 03 thông tư  đã được ban hành để xử lý một số nội dung được chỉ ra từ kết quả rà soát, các văn bản còn lại đang được các bộ, ngành tổ chức xây dựng theo kế hoạch của Quyết định số 889/QĐ-TTg; Đối với việc nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ được tổng hợp tại Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp:  Đối với các văn bản QPPL (87 văn bản) đã có trong chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản nêu tại Phụ lục III của Báo cáo số 229/BC-BTP, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có báo cáo nghiên cứu, xử lý kiến nghị liên quan đến 58 văn bản, một số cơ quan đã hoàn thành việc xử lý các văn bản có kiến nghị;  Đối với các kiến nghị, phản ánh hợp lý được nêu tại Phụ lục IV kèm theo Báo cáo số 229/BC-BTP, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có ý kiến nhất trí, tiếp thu đối với 366 kiến nghị, phản ánh liên quan đến quy định của 180 văn bản. Hiện nay phần lớn các văn bản có quy định pháp luật cần xử lý đã được đưa vào chương trình xây dựng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc có kế hoạch thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế trên thực tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng được nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 1906/VPCP-V.I ngày 29/3/2022 của Văn phòng Chính phủ) và định hướng đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của nhóm rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực cũng như về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, xử lý văn bản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ, trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai rà soát, xử lý kết quả rà soát.

Được sự phân công của đồng chí Cục trưởng, thay mặt cơ quan thường trực Tổ công tác, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đánh giá cao những kết quả đã đạt được và mong muốn Thư ký các nhóm và Vụ pháp chế các bộ, ngành tiếp tục và tích cực hơn nữa trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tổ công tác giao; Bộ phận thường trực của Tổ công tác tiếp tục chia sẻ các khó khăn, vướng mắc gặp phải và tiếp tục đồng hành cùng với các nhóm rà soát, các bộ, ngành để triển khai kế hoạch của Tổ công tác trong năm 2022 bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.
 

HL


Các tin khác