​​​​​​​​​​​​​​​

Về việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

23/03/2021
Về việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác  của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật  theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Tổ công tác). Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai Kế hoạch hoạch động năm 2021, ngày 22/3/2021, Tổ công tác đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác.
1. Về kết quả hoạt động năm 2020 của Tổ công tác 236
     Trên cơ sở kết quả rà soát của các Nhóm rà soát của Tổ công tác và Báo cáo rà soát của các bộ, cơ quan theo Quyết định số 209/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Tổ công tác đã tổng hợp, tổ chức các cuộc họp, hội thảo trao đổi với các bộ, ngành, chuyên gia, người hoạt động thực tiễn theo nhóm nội dung chuyên môn sâu. Trên cơ sở đó, xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước để báo cáo Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV). Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được Tổ công tác thực hiện rà soát là 5144 văn bản thuộc 10 chuyên đề, lĩnh vực chuyên sâu, liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh; các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn đã được xác định chỉ rõ địa chỉ, rõ căn cứ pháp lý; nhiều trong số đó đã được các bộ, ngành kịp thời xử lý, khắc phục theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay trong quá trình rà soát, số còn lại đều đã xác định phương án xử lý cụ thể.
 

     Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật kết quả xử lý liên quan đến kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về 25 nội dung được cho là có mâu thuẫn, chồng chéo, chưa rõ ràng trong pháp luật về đầu tư kinh doanh.
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan của Chính phủ và Tổ công tác thực hiện trong năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.
2. Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác 236
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1016/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ, ngày 15/3/2021, Tổ trưởng Tổ công tác đã ký Quyết định số 376/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác và Quyết định số 379/QĐ-TCT phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực.
     Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác, trong thời gian tới, Tổ công tác cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:
(i) Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần xử lý theo Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành, đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, sẽ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Báo cáo số 442/BC-CP.
(ii) Tập trung chỉ đạo việc tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (05 lĩnh vực) theo Kế hoạch, bao gồm:
- Rà soát quy định pháp luật về đất đai;
- Tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19;
- Tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Rà soát quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp);
- Rà soát quy định pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá; quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp. 
 

3. Ghi nhận và đánh giá kết quả của Tổ công tác 236
     Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả Tổ công tác đã đạt được. Tổ trưởng Tổ công tác cũng ghi nhận và cảm ơn sự tham gia tích cực, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, đồng thời đề nghị các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc bám sát và thường xuyên cập nhật các yêu cầu, nhiệm vụ về rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ để tham mưu, thực hiện việc rà soát được hiệu quả.
    

     Các thành viên Tổ công tác cần phát huy vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo và huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị của bộ, ngành, cơ quan mình trong việc thực hiện rà soát chuyên sâu đối với các chuyên đề, lĩnh vực được phân công theo chức năng, nhiệm vụ. Đối với các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp đã được phát hiện và đề xuất phương án xử lý tại Báo cáo số 442 của Chính phủ trình Quốc hội, đề nghị tập trung hoàn thiện, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần xử lý theo Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ./.


Các tin khác