​​​​​​​​​​​​​​​

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

19/06/2020
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 17/6/2020, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra hoạt động rà soát văn bản QPPL tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội, Lãnh đạo và đại diện lãnh đạo 14 đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
     Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhận nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ đã ban hành kế hoạch triển khai bài bản, có sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị trong bộ và các thành viên trong Nhóm, tổ chức việc rà soát theo đúng kế hoạch đề ra mặc dù trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid - 19.
     Đến nay, cả hai nhiệm vụ này đã có kết quả quan trọng bước đầu, đã lập được danh mục văn bản QPPL đã được rà soát và danh mục văn bản QPPL có mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội và có đề xuất các phương án xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới), thời gian xử lý và cơ quan có thẩm quyền xử lý.
 

     Đối với việc rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đang còn hiệu lực đến thời điểm hiện tại (31/5/2020), nhằm đảm bảo xác định đúng phạm vi văn bản phải rà soát thuộc trách nhiệm của Bộ. Số lượng văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm rà soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 489 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Bộ luật, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thông tư liên tịch... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, chia theo từng lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ, gồm 11 lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động - tiền lương, quản lý lao động ngoài nước, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, trẻ em, người có công, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội.
 

     Về kết quả thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg, thường trực Nhóm đã tổ chức rà soát chuyên sâu toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, chia thành các mảng nhỏ, gồm: lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực việc làm, lĩnh vực quan hệ lao động - tiền lương, lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực trẻ em… Dự thảo báo cáo sơ bộ về kết quả rà soát đã được gửi các thành viên thuộc Nhóm rà soát để xin ý kiến.
     Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Chí Hiếu ghi nhận và bày tỏ sự tin tưởng vào những kết quả đã đạt được của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, để công tác rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt chất lượng, đồng chí đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn tất các công việc liên quan, xây dựng báo cáo rà soát, hoàn chỉnh các phụ lục để gửi cho Bộ Tư pháp và Tổ công tác trong tháng 6, quá trình thực hiện bám sát các quy định về rà soát văn bản trong Luật ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, yêu cầu về rà soát trong Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Lưu ý: Cần nắm bắt đầy đủ các phản ánh của người dân, doanh nghiệp về văn bản cần rà soát, đây là nguồn rất quan trọng để tổ chức rà soát văn bản và kiến nghị xử lý; Quá trình rà soát cần liên hệ với các văn bản khác ngoài phạm vi quản lý; Các phụ lục thể hiện kết quả rà soát cần phân tích cụ thể các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc chưa có quy định điều chỉnh gây cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội... Đồng thời, tổ chức kịp thời các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả rà soát theo Quyết định số 236/QĐ-TTg; Trên cơ sở kết quả rà soát, kịp thời tự xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản QPPL sau rà soát.
 

     Thay mặt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội, đồng chí Lê Văn Thanh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp thu các ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện hơn nữa công tác này./.

Lê Hồng Dương

Phòng Kiểm tra khối Khoa giáo - văn xã


Các tin khác