​​​​​​​​​​​​​​​

Chính phủ quyết tâm rà soát lại hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội

29/03/2020
Chính phủ quyết tâm rà soát lại hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội
Sáng nay, ngày 28/3/2020, Phó Thủ tướng Trường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để bàn triển khai các nhiệm vụ cấp bách.
     Như chúng ta đã biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Đến nay, về cơ bản, hệ thống pháp luật nước ta tương đối đầy đủ, điều chỉnh toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; chất lượng các văn bản pháp luật ngày càng được nâng cao; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật ngày càng được bảo đảm. Những kết quả của công tác lập pháp từng bước khẳng định là thành tố quan trọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống pháp luật của nước ta vẫn còn có chỗ chưa thực sự đồng bộ, thống nhất; tính dự báo, khả thi chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, thậm chí đối diện với nguy cơ giải thể, phá sản.

     Để khắc phục những hạn chế, khó khăn này, ngày 07/02/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn theo quy định. Đồng thời, ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (ngày 23/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác). Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Tổ trưởng Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên. Trước mắt, Tổ công tác tập trung thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TTg.
 

     Tại cuộc họp lần thứ nhất của Tổ công tác sáng ngày 28/3/2020, sau khi các thành viên trao đổi, thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Tổ công tác tổ chức triển khai công tác rà soát hệ thống pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những quy định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với pháp luật, chính sách, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tính nghiêm minh của pháp luật. Đối với những tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác tập trung rà soát ngay để kiến nghị sửa đổi những văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan… nhằm ứng phó, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 gây ra và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, tăng tốc khi dịch bệnh qua đi.
     Để nắm bắt kịp thời các thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về các văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội, Tổ công tác đã xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tiep-nhan-phan-anh-vbqp.aspx?ItemID=1 và địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn. Phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản chồng chéo, bất cập cũng như các sáng kiến, đề xuất hoàn thiện pháp luật sẽ được Tổ công tác rà soát, xem xét kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý./.