​​​​​​​​​​​​​​​

Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về việc triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL

26/02/2020
Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về việc triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ  về rà soát văn bản QPPL
Chiều ngày 26/02/2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
     Tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL báo cáo tình hình triển khai các hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã thảo luận về dự thảo Kế hoạch rà soát văn bản tại Bộ Tư pháp, Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác và các tài liệu khác có liên quan, trong đó tập trung vào các chuyên đề, lĩnh vực cần rà soát độc lập, chuyên sâu của Tổ công tác và dự kiến phân công tổ chức thực hiện các chuyên đề, lĩnh vực này.
 

     Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác, đồng thời nhận định đây là nhiệm vụ quan trọng, rất cần đến sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và vai trò của Bộ Tư pháp đối với nhiệm vụ này là rất lớn.
 

     Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng khẳng định đây là nhiệm vụ khó, phạm vi công việc rộng, phức tạp, thời hạn hoàn thành gấp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này rất ý nghĩa, không những đóng góp chung cho xã hội, mà còn thể hiện sự đóng góp của Bộ Tư pháp trong công việc chung của Ngành; thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ đối với Bộ Tư pháp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Cục Kiểm tra văn bản cũng như các đơn vị thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ để xác định rõ các nhóm văn bản QPPL cần rà soát độc lập, chuyên sâu và có kế hoạch phân công thực hiện cụ thể, hợp lý đối với từng đơn vị, đồng thời bảo đảm tiến độ theo yêu cầu./.