​​​​​​​​​​​​​​​

Công văn và tài liệu hướng dẫn triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/02/2020
Ngày 07/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của Kế hoạch, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ (kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp)
     Ngày 07/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của Kế hoạch, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ (kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp) và đăng tải tại:
(i) Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Mục Hướng dẫn nghiệp vụ; Lĩnh vực soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thóng hóa và hợp nhất VBQPPL.
(ii) Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản QPPL, Mục Rà soát và hệ thống hóa VBQPPL (http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/ra-soat.aspx).
     Mọi thông tin về việc triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62 739 658.