​​​​​​​​​​​​​​​

V/v đôn đốc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

26/05/2020
V/v đôn đốc thực hiện rà soát  văn bản quy phạm pháp luật  theo chuyên đề, lĩnh vực
Để chuẩn bị cho cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (dự kiến tổ chức vào ngày 02/6/2020) về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, Tổ công tác đề nghị Trưởng các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực thực hiện một số nội dung như sau:
1. Chỉ đạo Nhóm rà soát đẩy nhanh việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực đã được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch hoạt động năm 2020 kèm theo Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Nhóm rà soát, bao gồm: công tác chỉ đạo thực hiện; tiến độ, kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát văn bản và đề xuất, kiến nghị (nếu có)... Báo cáo của Nhóm rà soát gửi về Tổ công tác (bằng văn bản qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp hoặc thư điện tử: tocongtac236@moj.gov.vn) trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp, phục vụ cuộc họp của Tổ công tác (Giấy mời họp sẽ được gửi sau).  
3. Đề nghị Thư ký các Nhóm rà soát phối hợp chặt chẽ với Bộ phận thường trực của Tổ công tác và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong quá trình tham mưu, giúp Trưởng Nhóm rà soát thực hiện nhiệm vụ.
(Thông tin liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658/024.62739655 hoặc qua email: tocongtac236@moj.gov.vn).

Các tin khác