​​​​​​​​​​​​​​​

Triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

24/04/2020
Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 677/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Kế hoạch số 677). Để việc triển khai Kế hoạch số 677 được thống nhất, hiệu quả, ngày 14/4/2020, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 169/KTrVB-NC đề nghị các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch số 677, trong đó lưu ý một số nội dung như sau:
     1. Thực hiện rà soát văn bản thuộc trách nhiệm của đơn vị, bám sát tài liệu hướng dẫn thực hiện rà soát văn bản (Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 và Công văn số 753/BTP-KTrVB ngày 06/3/2020 của Bộ Tư pháp) được đăng tải tại: (i) Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Hướng dẫn nghiệp vụ; Lĩnh vực soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; (ii) Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, mục Rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
     Kết quả rà soát của các đơn vị (bao gồm Báo cáo và các Phụ lục theo mẫu kèm theo Công văn số 169/KTrVB-NC), đề nghị gửi về Cục Kiểm tra văn bản QPPL (kèm file điện tử qua email: lanht@moj.gov.vn) trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.
     2. Đối với các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức rà soát chuyên sâu theo nhóm văn bản quy phạm pháp luật (Mục II.5 Kế hoạch số 677), khi gửi Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ này cho cơ quan có thẩm quyền[1], đề nghị đồng gửi cho Cục Kiểm tra văn bản QPPL hoặc đưa kết quả rà soát vào Báo cáo của đơn vị đã nêu tại Mục 1 Công văn này để tổng hợp vào Báo cáo chung của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020  của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khối Nội chính, số điện thoại: 024.62739658; 0986380435 (Đ/c Hà Thị Lan)./.
 

[1] - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại” (Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế chủ trì);
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 11133/VPCP-PL ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả Hội thảo khoa học cấp quốc gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Viện Khoa học pháp lý chủ trì);
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 809/VPCP-PL ngày 05/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng TTCP Trương Hòa Bình về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp (Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì).