​​​​​​​​​​​​​​​

Phát hiện kịp thời các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để có điều chỉnh phù hợp

03/08/2020
Phát hiện kịp thời các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để có điều chỉnh phù hợp
Ngày 31/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long – Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác để đánh giá về tình hình triển khai các nhiệm vụ. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu – Tổ phó thường trực cùng các Tổ phó và thành viên của Tổ công tác.
     Tại cuộc họp, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục  trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, riêng năm 2020, Tổ Công tác đã tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo nhóm VBQPPL đối với 11 chuyên đề, lĩnh vực. Trong đó đã thực hiện xong 01 chuyên đề, lĩnh vực (quy định pháp luật gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế); 05 Nhóm đã có Báo cáo rà soát chính thức; 05 Nhóm đã có dự thảo Báo cáo. Hiện nay, kết quả rà soát văn bản QPPL của các Nhóm đang được Bộ Tư pháp tổng hợp chung vào Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước.
     Trong quá trình rà soát văn bản, Tổ công tác đã có Công văn đề nghị các hiệp hội, tổ chức, cơ quan thông tin, phản ánh những vướng mắc, hạn chế của quy định pháp luật gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển... Tính đến ngày 30/7, Tổ công tác đã tiếp nhận 109 văn bản của các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn quốc gửi đến với 4162 nội dung kiến nghị, phản ánh. Trên cơ sở ý kiến phản ánh, kiến nghị Cục Kiểm tra VBQPPL - đơn vị đầu mối đã tổng hợp, phân loại, chỉ dẫn các kiến nghị theo Nhóm, Bộ, ngành liên quan để các Nhóm, Bộ, ngành lưu ý khi thực hiện rà soát.

 
                                     Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại cuộc họp
 
      Tổ công tác đã theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 7/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/2/2020 tại một số Bộ gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.
Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ công tác đã tập trung trao đổi về một số nội dung như: bố cục, nội dung, phụ lục kèm theo dự thảo Báo cáo của Chính phủ kết quả rà soát VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước; nội dung các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Đồng thời cũng đưa ra phương án xử lý đối với các kiến nghị còn chung chung, chưa rõ ràng, chưa cụ thể, không phân tích lý do đề xuất hoặc phân tích còn sơ sài, chưa thuyết phục, chưa kiến nghị cụ thể hình thức xử lý; cách thức giải quyết đối với các kiến nghị còn có ý kiến khác nhau trong quá trình tổng hợp Báo cáo.
     Đối với Bộ Tư pháp, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã kịp thời hướng dẫn chi tiết các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát VBQPPL. Bên cạnh việc thực hiện thường xuyên ngay khi có căn cứ rà soát theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, nhiều cuộc rà soát với phạm vi văn bản rà soát lớn, do nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện đã được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật.
     Về hệ thống văn bản được rà soát, Bộ Tư pháp đánh giá các văn bản được ban hành cơ bản đã tuân thủ trình tự, thủ tục, thể thức; nội dung văn bản khi xây dựng được chú trọng đảm bảo không trái với các quy định trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp trên và phù hợp điều kiện thực tế. Hệ thống VBQPPL thường xuyên được rà soát, đảm bảo công khai, minh bạch, phát hiện kịp thời các nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn.

 
                              Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba báo cáo tại cuộc họp
 
      Cụ thể, định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều thực hiện công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và gửi đăng Công báo theo quy định. Cùng với đó, các cơ quan nhà nước đã hoàn thành kỳ hệ thống hoá văn bản thứ hai thống nhất trên cả nước (kỳ 2014-2018). Trong kỳ hệ thống hoá này, các Bộ, ngành đã rà soát 8.802 văn bản còn hiệu lực; đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 1.097 băn bản.
     Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác rà soát VBQPPL của Tổ công tác nói chung và của các Bộ, cơ quang ngang Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế do chịu những tác động nhất định của dịch bệnh Covid-19 trong khi đó khối lượng văn bản rà soát lại lớn, nội dung liên quan đến tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước mà hệ thống pháp luật còn chưa thực sự đồng bộ. Vẫn còn tình trạng văn bản có quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn hoặc không rõ ràng về tình trạng hiệu lực nhưng chậm được rà soát, phát hiện, xử lý; một số bất cập của pháp luật được phát hiện nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung…
     Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị, các Nhóm rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực chuyên sâu cần nhanh chóng gửi Báo cáo để Tổ công tác tiến hành tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát văn bản QPPL cần bám sát các tiêu chí xác định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, từ đó có điều chỉnh để quy định của pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi.
     Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các thành viên của Tổ công tác cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, tiếp tục có sự phối hợp, trao đổi tại Tổ để bảo đảm chất lượng, tiến độ của việc rà soát cũng như Báo cáo rà soát văn bản QPPL trình Thủ tướng Chính phủ./.

Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp


Các tin khác