​​​​​​​​​​​​​​​

Khẩn trương hoàn chỉnh Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

25/05/2021
Khẩn trương hoàn chỉnh Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Chiều 24/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự kiến Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Cục Kiểm tra VBQPPL cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Dự thảo báo cáo về việc tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các VBQPPL cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 129/NQ-CP, ngày 11/9/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục VBQPPL cần xử lý theo Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 514/TTg-PL, Bộ Tư pháp đã kịp thời có Công văn hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện rà soát và tổng hợp kết quả rà soát. Nhìn chung, các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đã rất khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do thời gian gấp, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo.
Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan có liên quan, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo Quyết định và Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, các Bộ, cơ quan có liên quan đã xác định cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tiến độ thực hiện đối với: 17 luật, 14 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 7 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành.
Về việc rà soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các VBQPPL hiện hành, trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, phân loại các phản ánh, kiến nghị của các cơ quan theo lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang Bộ. Cụ thể, tổng số văn bản được đề xuất, kiến nghị là 435 văn bản. Trong đó, nhiều kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số luật, nghị định như: Luật Đất đai, Luật Công chứng, Luật Khoáng sản, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Xây dựng…
Từ đó, Bộ Tư pháp kiến nghị đối với các VBQPPL được đề cập tại Báo cáo số 442/BC-CP đã được các Bộ, ngành thống nhất về nội dung, xác định rõ thời hạn, tiến độ xử lý thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký Quyết định ban hành các Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hàn mới để xử lý xứt điểm kết quả rà soát văn bản, làm cơ sở để các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo.
Đối với các VBQPPL do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh kiến nghị, đề xuất xử lý chưa được đề cập tại Báo cáo số 442/BC-CP, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xem xét, nghiên cứu trong năm 2021.
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc các chuyên đề, lĩnh vực rà soát chuyên sâu theo Kế hoạch hoạt động năm 2021.
Tại cuộc họp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã góp ý cụ thể về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới trên cơ sở kết quả rà soát VBQPPL của các Bộ, ngành cũng như cách thức rà soát, tổng hợp để đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra VBQPPL tập trung, khẩn trương hoàn chỉnh Danh mục VBQPPL và dự thảo Quyết định để trình đúng thời hạn. Về tiến độ, phải đảm bảo phù hợp với dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh năm 2021; phù hợp với chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Về nội dung, cần bám sát các mâu thuẫn, vướng mắc đã nêu tại Báo cáo số 442/BC-CP, đảm bảo khái quát, ngắn gọn. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và Danh mục, cần lên kế hoạch xử lý kết quả rà soát văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo mà các Bộ, ngành, địa phương đã tổng hợp.
Lê Hồng


Các tin khác