​​​​​​​​​​​​​​​

Bộ Tư pháp họp liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật

22/04/2021
Bộ Tư pháp họp liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật
Chiều 22/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ “tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật” theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ.
Nghị quyết số 45/NQ-CP xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Việc xây dựng hoặc tham gia ý kiến về văn bản pháp luật phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý; tránh tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới.
 
 
Đồng thời, Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của năm 2021 bám sát Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi trình Chính phủ, nhất là dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch và các Nghị định liên quan...; không để tình trạng nợ, chậm, chất lượng kém khi ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. Sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như sửa đổi Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đầu tư; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công...
 

 
Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan cần tập tiếp tục khẩn trương rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành. Để việc triển khai nội dung này được thống nhất, hiệu quả, các bộ, cơ quan ngang bộ đã cho ý kiến về phạm vi, đối tượng văn bản QPPL được rà soát và kiến nghị xử lý để hoàn thiện dự thảo Quyết định và Danh mục trình Thủ tướng ban hành.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ ưu tiên hoàn thiện Danh mục các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gửi cho Bộ Tư pháp trước ngày 15/5 đế kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần bám sát kết quả rà soát tại Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ, trường hợp đề xuất bổ sung thêm nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thì phải nêu các vấn đề lớn, định hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
An Như

Trần Chí Tâm

Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL


Các tin khác