​​​​​​​​​​​​​​​

Kiện toàn tổ chức của Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

08/04/2022
Kiện toàn tổ chức của Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản  quy phạm pháp luật
         Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), Tổ trưởng Tổ công tác đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác; Tổ trưởng Tổ công tác đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 về việc bổ sung thành viên Tổ công tác, Quyết định số 377/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 về việc thay đổi thành viên Tổ công tác; Quyết định số 676/QĐ-TCT ngày 26/3/2020 về việc thành lập Bộ phận thường trực Tổ công tác; Quyết định số 378/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác. Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg, thành phần Tổ công tác bao gồm: Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Tổ phó thường trực Tổ công tác là Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các tổ phó Tổ công tác là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và một số cơ quan: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Thành viên Tổ giúp việc bao gồm các đại diện là lãnh đạo Vụ, chuyên viên một số Bộ, ngành. 
Cuộc họp Tổ công tác ngày 08/4/2022 tại Bộ Tư pháp

         Thời gian qua, một số thành viên của Tổ công tác, Tổ giúp việc, Bộ phận thường trực Tổ công tác đã có thay đổi về vị trí công tác, do đó để bảo đảm hiệu quả hoạt động, ngày 06/4/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Tổ trưởng Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ký ban hành Quyết định số 565/QĐ-TCT về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 564/QĐ-TCT về việc phê duyệt Danh sách thành viên bộ phận Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 563/QĐ-TCT về việc phê duyệt Danh sách thành viên thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, một số Cơ quan có sự thay đổi về thành viên Tổ công tác như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

         Đối với thành viên Tổ giúp việc, Bộ phận thường trực của Tổ công tác, Quyết định số 564/QĐ-TCT, Quyết định số 563/QĐ-TCT đã cập nhật thông tin, bổ sung thành viên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác.
 
Thường trực Tổ công tác rà soát văn bản của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm
Các tin khác