​​​​​​​​​​​​​​​

Tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên theo dõi, đôn đốc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL

02/03/2022
Tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên theo dõi, đôn đốc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 của Văn phòng Chính phủ trên cơ sở xét báo cáo, đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Tổ công tác) tại Báo cáo số 20/BC-TCT ngày 28/01/2022 về kết quả hoạt động năm 2021 của Tổ công tác.
Ghi nhận và đánh giá cao kết quả rà soát văn bản mà Tổ công tác và các bộ, ngành đã đạt được, góp phần ứng phó với dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý với nội dung Báo cáo số 20/BC-TCT của Tổ công tác; ghi nhận và đánh giá cao kết quả rà soát văn bản mà Tổ công tác và các bộ, ngành đã đạt được trong năm 2021, góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với dịch bệnh; giúp công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được thực hiện hiệu quả.
Liên quan đến việc xử lý kết quả rà soát năm 2021 của Tổ công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo: Trên cơ sở kết quả rà soát của Tổ công tác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất, ban hành kế hoạch để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chưa có trong chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng đối với các văn bản đã có trong chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; tham mưu, tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đảng đoàn Quốc hội tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21/10/2021 (được tổng hợp tại Phụ lục VII kèm theo Báo cáo số 20/BC-TCT); thông tin, báo cáo Tổ công tác kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện. Lưu ý tập trung triển khai xử lý kết quả sau rà soát theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Công văn số 8509/VPCP-PL ngày 03/11/2021. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo định kỳ hoặc báo cáo khi có yêu cầu.
Theo dõi, đôn đốc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2022
Về Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có chỉ đạo Tổ trưởng Tổ công tác khẩn trương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, kết quả thực hiện theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 20/BC-TCT nêu trên vào Kế hoạch hoạt động năm 2022 để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo, việc theo dõi, đôn đốc xử lý kết quả rà soát năm 2021 nêu trên đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo đúng các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ cần được xem là nhiệm vụ ưu tiên của Tổ công tác trong năm 2022.
Các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực hoàn thành có chất lượng theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác
Để bảo đảm thực hiện hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác, cơ quan thường trực Tổ công tác, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan huy động, tập trung nguồn lực, bảo đảm bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn chuyên sâu cho Bộ phận thường trực, Tổ giúp việc, các Nhóm rà soát của Tổ công tác. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổ công tác nghiên cứu, bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tương xứng với tính chất, khối lượng công việc được giao theo quy định của pháp luật; vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự kiến trong nửa đầu tháng 3/2022, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ tham mưu, đề xuất tổ chức cuộc họp Tổ công tác để thảo luận, thống nhất triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác, cũng như của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong công tác rà soát, hoàn thiện pháp luật./.
Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL


Các tin khác