Văn bản hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

18/04/2013

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

Hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính

18/04/2013

Hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính

Mẫu báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

18/04/2013

Mẫu báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

18/04/2013

hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm

18/04/2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm