Hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính

Đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một điểm mới trong quy trình ban hành VBQPPL, xây dựng chính sách tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định về TTHC, cắt giảm tối đa gánh nặng trong việc thực hiện TTHC cho các cá nhân, tổ chức nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.
Theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC, việc đánh giá tác động được thực hiện theo 04 tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả.
Cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các tài liệu sau để thực hiện đánh giá tác động của TTHC:
1. Quy trình đánh giá tác động các quy định về TTHC
2. Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của TTHC
3. Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của TTHC
4. Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của TTHC
5. Hướng dẫn cách điền các biểu mẫu
6. Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ TTHC và bảng ứng dụng tính toán chi phí tuân thủ