Quy trình xây dựng, tiếp nhận chương trình, dự án, phi dự án