QT xây dựng Chương trình, xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng