Quy trình xây dựng báo cáo phục vụ Bộ trưởng tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ