Họp hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Ngày 29/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo “Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng” do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Chính phủ trong năm 2014. Đây là dự thảo Nghị định dự kiến được ban hành để thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.