Công văn thông báo kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 22/01/2014, của Ban Tổ chức Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014 và Thông báo số 81/TB-HVCTQG ngày 24/3/2014, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học 2014-2015; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo Kế hoạch Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2014, cụ thể như sau: