Thông báo triệu tập lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ( 29/03/2018 )

Thực hiện Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, phổ biến quy định mới của Luật ngân sách Nhà nước 2015 và Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ thông báo cho các đơn vị kế hoạch tổ chức lớp tập huấn.

Thông báo triệu tập công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương ( Đã hết hạn 19/03/2018 )

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), theo đó Học viện Tư pháp được giao chủ trì tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

Thông báo triệu tập bổ sung Lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh đối tượng 3 và 4 ( Đã hết hạn 16/03/2018 )

Thực hiện Kế hoạch số 559/KH-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 4 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 560/KH-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 3 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 579/BTP-TCCB ngày 28/02/2018 triệu tập công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 và 4.

Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho công chức, viên chức trẻ” ( Đã hết hạn 09/03/2018 )

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018 đã được Đảng ủy Bộ phê duyệt, với mục tiêu đẩy mạnh sự gắn kết giữa công tác Đoàn với hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tổ chức Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho công chức, viên chức trẻ”, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng tải Sổ tay pháp lý “Một số quyền về nhân thân và tài sản của các nhóm dễ bị tổn thương” ( Đã hết hạn 09/03/2018 )

Trong khuôn khổ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID (USAID - GIG), Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) đã phối hợp với các chuyên gia xây dựng cuốn Sổ tay pháp lý “Một số quyền về nhân thân và tài sản của các nhóm dễ bị tổn thương”.