Ca khúc ngành Tư pháp và ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.