Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quy định của pháp luật trong đăng ký, cung cấp thông tin về BPBĐ

07/12/2022
Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quy định của pháp luật trong đăng ký, cung cấp thông tin về BPBĐ
Ngày 30/11/2022, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm góp phần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các quy định mới của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; đảm bảo hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi, khai thác tối đa giá trị kinh tế của tài sản trong nền kinh tế; giảm thiểu rủi ro pháp lý, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.
 

 
 
Nghị định gồm 05 Chương, 58 Điều với các nội dung liên quan đến đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm; hồ sơ, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định tập trung quy định các nội dung về:
(i) Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm;
(ii) Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm;
(iii) Hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm;
(iv) Cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và nhiệm vụ, quyền hạn;
(v) Đăng ký thay đổi, chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, xóa đăng ký, hủy đăng ký;
(vi) Đăng ký trực tuyến;
(vii) Hồ sơ, thủ tục đăng ký đối với từng trường hợp tại các cơ quan đăng ký có thẩm quyền;
(viii) Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm;
(ix) Quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm;
(x) Các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2022, thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Ngoài ra, Nghị định quy định riêng về thời điểm có hiệu lực thi hành của một số quy định đặc thù cần có thời gian sửa đổi hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản, xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin để đảm bảo tính khả thi; quy định cơ chế pháp lý về đăng ký đối với biện pháp bảo đảm được xác lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực và giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn theo thẩm quyền trong trường hợp cần đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định này liên quan đến thông tin thể hiện trên mẫu kèm theo Phụ lục.
Trên cơ sở các quy định của Nghị định, Bộ Tư pháp sẽ kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Nghị định, đảm bảo các quy định về đăng ký, cung cấp thông tin của Nghị định kịp thời đi vào cuộc sống.

Các cá nhân, tổ chức có thể xem toàn văn nội dung của Nghị định theo đường link dưới đây: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206942