Bộ Tư pháp ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở

26/05/2008
Trong những năm qua, công tác hoà giải ở cơ sở đã được triển khai đồng bộ, thống nhất trong phạm vi cả nước, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý xã hội ở cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hoà giải nói chung và quản lý nhà nước về hoạt động hoà giải nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động hoà giải.

Để việc theo dõi, thu thập, tổng hợp, thống kê số liệu được thống nhất, thuận lợi trong phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở hiện nay, ngày 26/5/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP về Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở.  

     Nội dung của Biểu mẫu thống kê gồm 02 nội dung chính (về tổ chức và kết quả hoà giải) với 09 biểu mẫu (trong đó 06 biểu mẫu dành cho Tư pháp các cấp, 03 biểu mẫu dành cho Tổ hoà giải ), bao gồm:

     a. Thống kê về tổ chức của Tổ hoà giải ở cơ sở:              (Mẫu A)

     b. Thống kê về kết quả hoà giải của Tổ hoà giải ở cơ sở: (Mẫu B)

     c. Sổ theo dõi kết quả hoà giải của tổ hoà giải ở cơ sở:    (Mẫu C)

Thực hiện Mẫu thống kê cụ thể như sau:

 a. Đối với Sở Tư pháp :   Mẫu 1   (A-B)

    - Thống kê về tổ chức của Tổ hoà giải ở cơ sở:                 (Mẫu 1A)

    - Thống kê về kết quả hoà giải của Tổ hoà giải ở cơ sở:    (Mẫu 1B)

b. Đối với Phòng Tư pháp : Mẫu 2 (A-B)

      - Thống kê về tổ chức của Tổ hoà giải ở cơ sở :                 (Mẫu 2A)

      - Thống kê về kết quả hoà giải của Tổ hoà giải ở cơ sở:    (Mẫu 2B)

c. Đối với Ban Tư pháp : Mẫu 3 (A-B)

      - Thống kê về tổ chức của Tổ hoà giải ở cơ sở:                (Mẫu 3A)

      - Thống kê về kết quả hoà giải của Tổ hoà giải ở cơ sở:   (Mẫu 3B)

d. Đối với Tổ hoà giải : Mẫu 4 (A-B-C)

      - Thống kê về tổ chức của Tổ hoà giải ở cơ sở:                (Mẫu 4A)

      - Thống kê về kết quả hoà giải của Tổ hoà giải ở cơ sở:   (Mẫu 4B)

      - Sổ theo dõi kết quả hoà giải của Tổ hoà giải ở cơ sở:     (Mẫu 4C)

 Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in và phát hành 09 loại Biểu mẫu thống kê công tác hoà giải quy định tại Quyết định này, đáp ứng yêu cầu công tác thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở.

Hồng Hải