Các chính sách có hiệu lực trong tháng 6/2020

01/06/2020
Nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2020, trong đó có quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại được Chính phủ ban hành ngày 08/4 chính thức có hiệu lực 01/6/2020 đã quy định các biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại. Theo đó, pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án sau: Phong tỏa tài khoản;  Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản); Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; Tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.
Việc thực hiện cưỡng chế được thực hiện theo các nguyên tắc như: Chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền; Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong.
Nghị định số 44/2020/NĐ-CP cũng quy định 4 loại tài sản không được kê biên để cưỡng chế thi hành án là: - Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức; - Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động; - Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh; - Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường
Danh mục 09 nhóm hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa được Chính phủ ban hành ngày 08/4 sẽ chính thức có hiệu lực ngày 01/6/2020. Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là Danh mục hàng hóa nguy hiểm được phân thành 09 nhóm theo tính chất hóa, lý:
- Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.
- Loại 2. Khí.
- Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.
- Loại 4: Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy; Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.
- Loại 5: Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa; Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.
- Loại 6: Nhóm 6.1: Chất độc; Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.
- Loại 7: Chất phóng xạ.
- Loại 8: Chất ăn mòn.
- Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.
Tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày CP ngày 17/4 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020.
Nghị định nêu rõ, người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này.
Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Thời hạn hoàn trả tạm ứng, thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước được ban hành ngày 13/4/2020 sẽ chính thức có hiệu lực ngày 01/6/2020. Theo đó, quy định thời hạn hoàn trả tạm ứng, thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước với các đơn vị tạm ứng ngân quỹ nhà nước như sau:
Thời hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, đảm bảo chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước chậm nhất ngày 20 tháng 12 của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Sau thời hạn trên, khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước hết hạn rút vốn và bị hủy bỏ.
Tự ý cho thuê ô tô công, phạt đến 20 triệu đồng
Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/4/2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 02/6/2020. Theo đó, khoản 1 Điều 6 Thông tư nêu rõ, việc cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì xử phạt theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2019/NĐ-CP. Đồng thời quy định, cơ quan, tổ chức cho thuê xe ô tô công sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Với cùng hành vi vi phạm, nếu do cá nhân thực hiện sẽ bị phạt tiền bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức, tương đương mức phạt từ 05 - 10 triệu đồng.
Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 02/6/2020. Theo đó, Thông tư này bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như sau:
Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC  về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.
Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.
Thông tư số 121/2011/TT-BTC  hướng dẫn một số điều về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013...
Chính thức bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản
Thông tư số 01/2020/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2020 đã bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Hiện nay, thể thức và cách trình bày văn bản phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.
Thông tư số 01/2020/TT-BNV  cũng bãi bỏ Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư 01/2019/TT-BNV vụ quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non
Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 7/5/2020 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2020. Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư này là việc không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non. Vì theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, đã nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non tối thiểu là từ trình độ Cao đẳng trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc, từ ngày 01/7/2020, toàn bộ giáo viên mầm non hạng IV đều phải có trình độ chuẩn được đào tạo là Cao đẳng trở lên.

Huỳnh Lê – Thi hành án dân sự