Ban hành Thông tư liên tịch về kinh phí kiểm tra văn bản

08/01/2008
Liên Bộ Tài chính – Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), thay thế cho Thông tư liên tịch số 109 ngày 17/11/2004.

Theo đó, ngoài kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên, các cơ quan, tổ chức pháp chế còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện kiểm tra VB gồm Cục Kiểm tra VBQPPL thuộc Bộ Tư pháp; Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp cấp tỉnh; Phòng Tư pháp cấp huyện. Thông tư liên tịch số 159 quy định 4 nội dung chi hỗ trợ là chi hỗ trợ công tác kiểm tra VB; chi tổ chức đội ngũ cộng tác viên kiểm tra VB; chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra VB và chi cho các hoạt động khác liên quan đến công tác kiểm tra văn bản như công bố kết quả xử lý VB trái pháp luật trên các phương tiên thông tin đại chúng, tổ chức nghiên cứu khoa học về kiểm tra VB… Bên cạnh các mức chi theo đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành, Thông tư liên tịch số 158 còn hướng dẫn một số khoản chi có tính đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý VB. Chẳng hạn, chi thù lao cộng tác viên từ 40 – 80 nghìn đồng/1VB, không vượt qua 200 nghìn đồng cho VB chuyên ngành, chuyên môn phức tạp; chi rà soát, xác định VB có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra từ 15 – 75 nghìn đồng/1VB; chi lấy ý kiến chuyên gia từ 150 – 400 nghìn đồng/1 báo cáo… Thông tư liên tịch số 158 cũng nhấn mạnh, những khoản chi không đúng quy định khi bị phát hiện thì cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp cho công quỹ. Người ra lệnh chi sai phải bồi hoàn toàn bộ số tiền chi sai đó cho cơ quan, đơn vị và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính.

Hoàng Thư