Một số nội dung cơ bản về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

18/10/2007
Nhằm bảo đảm tính thực thi của các quy định về thông báo việc kê biên tài sản và cung cấp thông tin về tài sản kê biên trong Pháp lệnh Thi hành án dân sự, Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự, ngày 09 tháng 10 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BTP hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 07/2007/TT-BTP). Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.