5 đối tượng được áp dụng chính sách tinh giản biên chế

04/10/2007
Liên Bộ Nội vụ-Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Các chế độ chính sách quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 5/9/2007 và Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2011.