Triển khai thực hiện việc cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên

01/10/2007
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 về việc thúc đẩy cho vay ưu đãi đối với HSSV để học đại học, cao đẳng, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, NHCSXH bàn bạc, nghiên cứu phương án sửa đổi Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và tìm các giải pháp tạo nguồn vốn để cho HSSV vay vốn.