Sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án

09/10/2007
Để tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự, ngày 08 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.