Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong cơ quan Bộ Tư pháp

16/08/2007
Ngày 15 tháng 8 năm 2007,Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 40 /CĐ-QĐ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong cơ quan Bộ Tư pháp.