Hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm

14/08/2007
Ngày 07/8/2007 liên Bộ Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm. Theo đó, phí giới thiệu việc làm áp dụng đối với việc tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động. Đối tượng nộp phí là người lao động hoặc người sử dụng lao động có nhu cầu tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm.

Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí giới thiệu việc làm bao gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm và doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Mức thu phí giới thiệu việc làm được thực hiện như sau:

a. Đối với Trung tâm giới thiệu việc làm

Trung tâm giới thiệu việc làm không được thu phí tư vấn; giới thiệu việc làm; cung ứng lao động đối với người lao động.

Đối với người sử dụng lao động thì Trung tâm được thu phí theo mức sau: Tư vấn: Không quá 20.000 đồng/lần/người; giới thiệu việc làm: Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động; cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động: Không quá 30% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động.

b. Đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

- Tư vấn: Đối với người lao động, không quá 10.000 đồng/lần/người; đối với người sử dụng lao động, không quá 20.000 đồng/lần/người.

- Giới thiệu việc làm: Đối với người lao động, không quá 200.000 đồng; đối với người sử dụng lao động: Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động.

- Cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động: Đối với người lao động, không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động; đối với người sử dụng lao động: Không quá 30% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động.

c. Tiền lương theo hợp đồng để làm căn cứ tính phí giới thiệu việc làm gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có), không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

d. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, tổ chức giới thiệu việc làm quy định mức thu cụ thể đối với từng đối tượng nộp phí cho phù hợp với trình độ của người lao động (lao động phổ thông, lao động có nghề, lao động có trình độ cao đẳng, lao động có trình độ trung cấp, lao động có trình độ đại học...), địa bàn giới thiệu việc làm (trong tỉnh, ngoài tỉnh...), số lượng lao động được giới thiệu..., nhưng không được vượt quá mức thu theo quy định.

Chí Linh