Thông tư hướng dẫn về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức

08/08/2007
Ngày 02 tháng 08 năm 2007, Bộ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.