Trao đổi, thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện rà soát hệ thống VBQPPL theo Nghị quyết 110/2023/QH15

05/04/2024
Trao đổi, thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện rà soát hệ thống VBQPPL theo Nghị quyết 110/2023/QH15
Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2024, đề ra nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý 2/2024; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ; kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, và nhiều nội dung quan trọng khác.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổ phó thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã trình bày Tờ trình tóm tắt Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tờ trình cung cấp các thông tin cơ bản về quá trình tổ chức thực hiện; căn cứ, nguyên tắc, phương pháp rà soát, xây dựng Báo cáo; bố cục của dự thảo Báo cáo của Chính phủ và hệ thống Phụ lục kết quả kèm theo; một số đánh giá, nhận xét và đề xuất, kiến nghị về giải pháp, nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Bộ Tư pháp kiến nghị các thành viên Chính phủ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ và các Phụ lục kết quả rà soát kèm theo. Đồng thời, đề xuất Chính phủ cho phép Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, trong quá trình Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm với Bộ Tư pháp để tiếp thu, giải trình đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan mình, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền theo quy định. Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo và các Phụ lục trước khi trình Quốc hội./.