Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

24/03/2023
Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp
Hôm nay, Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 – 2028.
Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-ĐTHVN-ĐTNVN thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2017 – 2021 đã được Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết ngày 11/8/2017. Qua tổng kết triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này, các cơ quan đều đánh giá cao kết quả tích cực của Chương trình phối hợp này. Phát huy những kết quả đạt được, nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam trong công tác PBGDPL, truyền thông chính sách pháp luật và hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp, các cơ quan đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 - 2028. Lễ ký kết sẽ được diễn ra trong chiều ngày hôm nay, 24/3/2023 tại trụ sở Bộ Tư pháp.
Việc ký kết Chương trình phối hợp trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của quốc gia tham gia công tác PBGDPL, truyền thông chính sách pháp luật, trước bối cảnh, yêu cầu của thực tiễn trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gần đây. Đồng thời, còn triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng về trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới công tác PBGDPL tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Việc ký kết Chương trình phối hợp còn hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là có được nguồn tư liệu dồi dào từ các lĩnh vực hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp cũng như huy động, phát huy các chuyên gia, nhà khoa học tham gia công tác truyền thông, PBGDPL.