Điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế

17/11/2021
Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, trong đó quy định rõ điều kiện dự tuyển.
Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp luật sư; kiến thức, kỹ năng của luật sư về tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp quốc tế; phát huy năng lực và kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn mà người học có được, hiểu được, vận dụng được khi tập sự và hành nghề; góp phần phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Theo Chương trình, đối tượng đào tạo gồm:
- Luật sư đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp;
- Người tập sự hành nghề luật sư;
- Cán bộ công tác tại bộ phận pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức pháp chế tại các doanh nghiệp;
- Giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư;
- Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia Chương trình đào tạo.
Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển Chương trình đào tạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có lập trường chính trị vững vàng và tư cách đạo đức tốt;
- Có trình độ cử nhân luật trở lên. Đối với những người chưa có bằng cử nhân luật nhưng đã có bằng cử nhân ngành khác và có nhu cầu tham gia một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, trình độ thì có thể đăng ký học dự thính và được cấp chứng nhận hoàn thành một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo đã tham gia.
- Có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên. Chứng chỉ, bằng cấp chứng minh trình độ tiếng Anh phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Các trường hợp được miễn kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, mục tiêu và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.
Chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của người tốt nghiệp
Người tốt nghiệp Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế đạt được các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất sau đây:
- Vận dụng được các quy định pháp luật về nghề nghiệp luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
- Vận dụng được các kiến thức pháp lý của luật sư về tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp quốc tế.
- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản của luật sư, bao gồm: kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; kỹ năng tra cứu, viện dẫn các loại nguồn của pháp luật thương mại, đầu tư quốc tế; kỹ năng viết pháp lý; kỹ năng soạn thảo hợp đồng; kỹ năng đàm phán; kỹ năng giải quyết vấn đề pháp lý; kỹ năng quản lý công việc, xây dựng và phát triển thương hiệu cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.
- Vận dụng được các kỹ năng hành nghề chuyên sâu của luật sư khi tư vấn pháp luật về thương mại, đầu tư quốc tế, giao dịch kinh doanh quốc tế và đầu tư có yếu tố nước ngoài.
- Vận dụng được các kỹ năng hành nghề chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp về thương mại và đầu tư có yếu tố nước ngoài thông qua các hình thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, trọng tài, tòa án; kỹ năng hành nghề chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.
- Vận dụng được các kỹ năng hành nghề của luật sư trong một số lĩnh vực chuyên sâu về thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp quốc tế.
 Về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp
- Có thái độ ứng xử nghề nghiệp và thực hành nghề nghiệp phù hợp với các quy định pháp luật về nghề nghiệp luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam và yêu cầu thực hành nghề nghiệp của luật sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Có tinh thần trách nhiệm khi tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế cho các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước và khách hàng.
Vị trí việc làm của người tốt nghiệp
Người tốt nghiệp Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Người tập sự hành nghề luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.
- Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có các Bộ, ngành thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước.
- Chuyên gia tư vấn hoặc tham gia tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước.
- Cán bộ pháp chế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế trong các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước.
- Các vị trí việc làm khác.