Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021 – 2023

17/11/2021
Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 diễn ra ngày 13 tháng 11 năm 2021, Chính phủ cơ bản thống nhất những nội dung chủ yếu của dự thảo Chiến lược do Bộ Y tế trình tại văn bản số 1805/BC-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2021. Giao Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ, hoàn thiện hồ sơ và nội dung dự thảo Chiến lược để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trước ngày 15 tháng 11 năm 2021; bảo đảm tính tổng thể, hệ thống, rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn, sắc sảo, dễ hiểu, khả thi, dễ thực hiện; trong đó, lưu ý:

Phân tích, đánh giá tình hình phòng, chống dịch trong thời gian gần 02 năm qua, nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, bất cập; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện Chiến lược và xác định rõ nội dung xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.
Rà soát, bổ sung quan điểm về cách tiếp cận toàn dân trong phòng, chống COVID-19, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm; lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng, chống dịch.
 Rà soát kỹ, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới, bảo đảm khả thi, dễ thực hiện, thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu; trong đó nhấn mạnh: (i) các biện pháp y tế với 3 trụ cột: cách ly chặt, nhanh, hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả và nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, sớm nhất có thể; (ii) các biện pháp hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và việc đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân, người lao động, lưu thông hàng hóa phù hợp áp dụng tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng, từng địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.
Việc thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải dựa trên nguyên tắc: 5K + vắc-xin + thuốc điều trị + Các biện pháp điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác. Đẩy nhanh tiêm phòng, tăng độ bao phủ của vắc-xin và bảo đảm thuốc điều trị; nâng cao năng lực của hệ thống y tế; giảm thiểu tỷ lệ tử vong.
Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết cho phòng, chống dịch. Sớm có kế hoạch mở cửa lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.
 Tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở; trong đó khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở để đề xuất nhu cầu, cơ chế đầu tư bổ sung, kiện toàn, cân nhắc tập trung ở quy mô khu vực; đặc biệt cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nhân lực hiện có.
 Làm rõ nhu cầu vắc-xin, thuốc, sinh phẩm, kit, test xét nghiệm và trang thiết bị y tế trong thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022, dự kiến nguồn lực thực hiện và kế hoạch mua sắm rõ ràng, cụ thể. Có cơ chế hỗ trợ sản xuất trong nước vắc-xin, sinh phẩm, trang thiết bị, thuốc điều trị COVID-19.
Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc-xin phòng COVID-19. Tăng cường hợp tác công tư, phát huy vai trò của y tế tư nhân và tăng cường sự phối kết hợp giữa y tế tư nhân và y tế nhà nước trong phòng, chống dịch.
Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan; trong đó phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết; khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2022 các Luật về dược, khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, Báo cáo, Chiến lược, Kết luận của Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chiến lược; trên cơ sở đó giao Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định; báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2021 trước khi trình Bộ Chính trị theo quy định.
 Hồng Mây