Phân định công chứng và chứng thực

25/01/2006
Việc phân định rõ công chứng và chứng thực là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra để từ đó có xác định phạm vi hoạt động và phương thức quản lý nhà nước sao cho phù hợp. Luật Công chứng đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2006. Theo tinh thần Dự thảo, việc công chứng phải do Công chứng viên thực hiện, còn hoạt động chứng thực mang tính thị thực hành chính (sao y giấy tờ) do UBND thực hiện. Hoạt động chứng thực sẽ phải được quy định trong một đạo luật khác.