​Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024

10/01/2024
​Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức  Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024
Ngày 08/01/2024, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024 tại Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác tư pháp năm 2023, định hướng công tác, nhiệm vụ trong năm 2024.
Tham dự Hội nghị có ông Tôn Long Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Vĩnh Lạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Cao Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; phóng viên Báo Quảng Ngãi và một số công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết; trong năm 2023, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu hoàn thành chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ 23/23 nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND tỉnh; 27/27 nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 100% nhiệm vụ theo Chương trình công tác tư pháp năm 2023; thẩm định chất lượng 115 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); tham mưu ban hành 04 VBQPPL trong lĩnh vực tư pháp (trong năm 2023, HĐND tỉnh đã ban hành 37 nghị quyết quy phạm và UBND tỉnh ban hành 52 quyết định quy phạm; HĐND và UBND cấp huyện ban hành 80 văn bản QPPL; HĐND và UBND cấp xã ban hành 156 văn bản QPPL); thực hiện tự kiểm tra 52 văn bản QPPL của UBND tỉnh và kiểm tra theo thẩm quyền đối với 82 VBQPPL; tổ chức 03 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính tại các huyện, gồm: Sơn Hà, Minh Long, Tư Nghĩa; tổ chức truyền thông 35 dự thảo văn bản QPPL là các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh; tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, thu hút 30.364 người tham gia; tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, với 33.941 lượt người dự thi,... 
Bên cạnh đó, Sở ban hành hơn 100 văn bản để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành trên các lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, luật sư, luật gia, tư vấn pháp luật, quản tài viên, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; tổ chức 08 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp; cấp 10.139 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,7% (trong đó, hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến đạt 87,3%, tăng so với chỉ tiêu là tăng 17,3%); thực hiện hoàn thành 665 vụ việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người có công với cách mạng,... Đặc biệt, Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với vai trò là Trưởng Khu vực thi đua Khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Cũng trong năm 2023, toàn ngành Tư pháp tỉnh hoàn thành việc thực hiện liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính theo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), gồm: "Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng"; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 – 2023.
 

  
Để ghi nhận kết quả đạt được nêu trên, năm 2023, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp đánh giá, xếp hạng Xuất sắc và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2023; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Đồng thời,  Chủ tịch UBND tỉnh đã công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2023 đối với Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân. Giám đốc Sở Tư pháp cũng đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua chuyên đề năm 2023.

Năm 2024, toàn Ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ 06 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, chú trọng thực hiện theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành các văn bản QPPL của địa phương được giao quy định chi tiết tại các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Thực hiện đúng quy định, có chất lượng công tác hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong toàn tỉnh kỳ 2019 - 2023 và công bố kết quả hệ thống hóa bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng tiến độ về thời gian. 
Thứ hai, kịp thời tham mưu thể chế hóa đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực công tác tư pháp. Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội, coi đây là giải pháp quan trọng để gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, bảo đảm tăng cường tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp từ tỉnh đến cơ sở.
Thứ năm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp có đủ phẩm chất, uy tín, vững về chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.