UBND tỉnh Hà Nam triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006

24/05/2006
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam đã triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006

Theo đó, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và cơ quan chuyên ngành các cấp sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành… giúp cho đông đảo các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng đã xác định rõ những nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đảm bảo hiệu quả thiết thực. Cụ thể như Luật Hôn nhân- gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số… đối với  phụ nữ; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức; Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật Phòng chống ma tuý, Luật Giao thông, Bộ luật Hình sự… đối với thanh niên, học sinh; Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật Công đoàn… đối với người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Tố tụng hình sự, Luật An ninh… trong các lực lượng vũ trang nhân dân…

Để đảm bảo hiệu quả thông tin, tuyên truyền, kế hoạch cũng đã xác định yêu cầu bức thiết về đa dạng hoá các hình thức phổ biến, trong đó tập trung khai thác mạnh các hình thức chủ yếu như tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền thông qua việc khai thác chất lượng, hiệu quả của mạng lưới tủ sách pháp luật hiện đã phủ kín tại các địa bàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Tổ chức các kỳ thi năm 2006 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII, thực hiện Chỉ thị số 22/2005/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005-2006; để chỉ đạo và tổ chức tốt các kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh năm 2006 an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 11/CT-UB về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2006. Chỉ thị yêu cầu: ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch chỉ đạo các phòng giáo dục - đào tạo, ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn, các nhà trường và cơ sở giáo dục tổ chức tốt các kỳ thi theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí, đảm bảo an ninh trật tự để ngành giáo dục - đào tạo tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng qui chế.

Ngành giáo dục - đào tạo phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho các kỳ thi; xây dựng kế hoạch ôn tập, kinh phí, cơ sở vật chất, bố trí lực lượng; tổ chức các kỳ thi theo đúng quy chế thi, năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo phương pháp trắc nghiệm môn ngoại ngữ của THPT; xử lý kịp thời, nghiêm túc các hiện tượng vi phạm nhằm hoàn thành tốt các kỳ thi trong năm 2006. Giáo dục cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, tổ chức ôn tập nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; tham gia các kỳ thi với thái độ trung thực, chống mọi biểu hiện vi phạm quy chế thi.