TP Hồ Chí Minh: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của Quận 4

24/05/2006
Trong tháng 4 năm 2006, Ủy ban nhân dân Quận 4 chỉ đạo và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Với số lượng người tham dự là 213 người; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân 15 phường tiếp tục tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật trên địa bàn cơ sở dân cư, các phường đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền về : Bộ Luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại-tố cáo; Luật Hôn nhân gia đình, ... ; Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Quyết định số 119/QĐ-UBND-TH ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy trình thực hiện Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Quận 4 về hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng.

(Theo website TP Hồ Chí Minh)