Quyết tâm hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao nhiệm vụ công tác của Cục Kiểm tra VBQPPL năm 2022

05/08/2022
Quyết tâm hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao nhiệm vụ công tác của Cục Kiểm tra VBQPPL năm 2022
Ngày 03/8/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong 07 tháng đầu năm 2022 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp công tác trong thời gian còn lại của năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể công chức thuộc Cục.
     Báo cáo của Cục về kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác 05 tháng cuối năm và ý kiến phát biểu, thảo luận của các công chức của Cục cho thấy: Trong 7 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện khối lượng công việc nhiều, nội dung phức tạp, đòi hỏi đầu tư nhiều công sức nhưng với tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm của lãnh đạo và công chức đơn vị, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã nỗ lực khắc phục khó khăn (nhất là các tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19), thực hiện đồng bộ các mặt công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao.
 

     Các công tác kiểm tra, rà soát QPPL thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Tư pháp tiếp tục được Cục Kiểm tra văn bản QPPL tập trung tổ chức thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự chủ động của Bộ trong phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong 7 tháng đầu năm, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 1.697 văn bản (gồm 183 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 1.514 văn bản của địa phương), bảo đảm các kết luận kiểm tra chính xác, kịp thời; đồng thời đôn đốc việc xử lý đúng quy định pháp luật.
     Trong công tác rà soát văn bản QPPL, đồng thời với việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ  đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đúng thời gian quy định, Cục đã thực hiện tốt vai trò đầu mối, chủ trì, tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Bộ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL, như: (i) Xây dựng Báo cáo của Tổ công tác gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động năm 2021 và đề xuất nhiệm vụ năm 2022; (ii) Kiện toàn thành viên Tổ công tác, xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác; (iii) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình xử lý kết quả rà soát, nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn đã được tổng hợp tại Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp về “Kết quả rà soát, nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ”. Bên cạnh đó, Cục đã chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về kết quả rà soát quy định pháp luật có sơ hở, bất cập liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán... tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi, để trình Thủ tướng Chính phủ - Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét, ký gửi Đảng đoàn Quốc hội.
 

     Công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục được Cục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc pháp điển với tinh thần khẩn trương, sớm hoàn thành Bộ Pháp điển so với lộ trình đề ra, đồng thời thường xuyên cập nhật các QPPL mới vào Bộ pháp điển. Đến nay đã hoàn thành việc pháp điển 250 đề mục trong tổng số 271 đề mục của Bộ pháp điển (đạt 92%), cơ bản hoàn thành việc xây dựng Bộ pháp điển. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, khai thác sử dụng Bộ Pháp điển được đẩy mạnh để đưa Bộ pháp điển đi vào cuôc sống, đáp ứng việc tiếp cận, tìm hiểu, sử dụng pháp luật của người dân, tổ chức.
     Tại cuộc họp, lãnh đạo và công chức thuộc Cục đã tập trung thảo luận, xác định các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong các tháng cuối năm 2022, nhất là trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.
     Phát biểu chỉ đạo, kết luận cuộc họp sơ kết, Thứ  trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tâm huyết của toàn thể lãnh đạo, công chức Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các kết quả đạt được của đơn vị trong 7 tháng đầu năm 2022, đồng thời chỉ rõ các yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu của Cục trong các tháng còn lại của năm 2022 và các giải pháp thực hiện. Thứ  trưởng đề nghị Cục tiếp tục chú trọng đổi mới quy trình, phương thức thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ công tác của đơn vị năm 2022, đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của Bộ, ngành Tư pháp./.