Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống PL và tổ chức THPL

26/11/2021
Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống PL và tổ chức THPL
Ngày 29/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

Hội nghị sẽ có sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo sẽ nghe các tham luận về Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Định hướng hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về lao động và an sinh xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng hoàn thiện pháp luật để thực hiện hiệu quả việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; Hoàn thiện pháp luật phục vụ định hướng cải cách tư pháp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

Đây là Hội thảo quan trọng nhằm tiếp tục nhận diện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn nữa nội dung, tinh thần của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; làm rõ cơ hội và những vấn đề đặt ra trong việc triển khai những định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn từ nay đến 2030 và có thể tầm nhìn dài hơn, tới năm 2045 theo định hướng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó đề xuất giải pháp cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ những định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn từ nay đến 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất lớn của các ban, bộ, ngành trung ương và cộng đồng các nhà nghiên cứu, luật gia, giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu với tổng cộng hơn 60 chuyên đề, bài tham luận được gửi tới Hội thảo.

Thu Hằng