Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển

24/12/2015
Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển
Chiều ngày 21/12/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 09 thành viên là đại diện cho các Bộ, ngành liên quan (Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; Cục Bổi thường nhà nước - Bộ Tư pháp) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

Triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp đã thực hiện pháp điển đối với đề mục số 1. Hòa giải ở cơ sở và đề mục số 8. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc chủ đề số 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; Bộ Tài chính đã thực hiện pháp điển đối với đề mục số 4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc chủ đề số 26. Tài chính theo quy định.

Đối với đề mục Hòa giải ở cơ sở và đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, theo lộ trình thực hiện xây dựng Bộ pháp điển tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg, 02 đề mục trên thuộc chủ đề số 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp có thời hạn hoàn thành trong Giai đoạn 3 (2021-2023). Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã sớm nhận thấy yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện Bộ pháp điển cũng như trách nhiệm đi tiên phong trong việc triển khai thực hiện công tác pháp điển. Vì vậy, Bộ Tư pháp nhanh chóng thực hiện rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật pháp điển vào 02 đề mục trên có tính ổn định cao; phối hợp với một số Bộ, ngành có liên quan (đề mục Hòa giải cơ sở do Bộ Tài chính phối hợp; đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao phối hợp) triển khai thực hiện pháp điển sớm (theo Quyết định số 2748/QĐ-BTP ngày 16/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển; Quyết định số 1036/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước). Đây là 02 trong số 07 đề mục do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện pháp điển hoàn thành và được thẩm định trong năm 2015.

Đối với đề mục Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành đối với các đề mục thuộc chủ đề số 26. Tài chính trong Giai đoạn 1 (2014-2017) theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Đây là đề mục đầu tiên hoàn thành trên tổng số 23 đề mục do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện pháp điển và được thẩm định trong năm 2015. Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện tương đối nhiều đề mục, thời hạn hoàn thành tập trung chủ yếu trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2; bên cạnh đó, hệ thống văn bản về tài chính rất lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xác định triển khai thực hiện pháp điển những đề mục đơn giản, ít văn bản, văn bản có tính ổn định cao như đề mục Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để bảo đảm hoàn thiện kết quả pháp điển gửi thẩm định hiệu quả, chất lượng, đúng lộ trình.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tác nghiệp thực hiện pháp điển các đề mục trên của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác có liên quan. Các đại biểu đều thống nhất nhận định các kết quả pháp điển theo đề mục bảo đảm chất lượng như: Sự chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật trong các đề mục; sự phù hợp của vị trí quy phạm pháp luật trong mỗi đề mục; sự tuân thủ trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định về cơ bản kết quả pháp điển 03 đề mục: Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và đề nghị Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.


Phùng Thị Hương

Phòng Pháp điển hệ thống QPPL