Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tổ chức Buổi sinh hoạt Chi bộ mở rộng tháng 10/2022

27/10/2022
Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tổ chức Buổi sinh hoạt Chi bộ mở rộng tháng 10/2022
Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Vụ trưởng, Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên, công chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
Tại Buổi sinh hoạt Chi bộ mở rộng, các Đảng viên, công chức của Vụ đã nghe đồng chí Chu Thị Thái Hà - Chi ủy viên trình bày khái quát các nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình công tác của Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nhiệm kỳ 2022-2025 và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Chi ủy và Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nhiệm kỳ 2022-2025. Các Đảng viên, công chức của Vụ tham gia đã trao đổi, thảo luận về các nội dung cụ thể của dự thảo Chương trình công tác của Chi bộ và dự thảo Quy chế hoạt động của Chi ủy và Chi bộ.
Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu hoàn thiện Chương trình công tác của Chi bộ để thể hiện rõ hơn việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Chi ủy và Chi bộ cần bám sát và kế thừa Quy chế hoạt động của nhiệm kỳ trước, đồng thời cập nhật các nội dung mới theo các văn bản của Đảng, trong đó có Quyết định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp…

 
Cũng tại Buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Lê Thị Hòa đã quán triệt đến các Đảng viên, công chức của Vụ về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số văn bản của Đảng về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên mới được ban hành trong năm 2022 như: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;  Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…
Các Đảng viên, công chức của Vụ cũng đã được nghe trình bày những nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Kết luận số 26/KL-BCA-X05 của Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu các Đảng viên, công chức của Vụ quán triệt những nhiệm vụ, công việc cần thực hiện theo kế hoạch nêu trên; đồng thời, yêu cầu các công chức tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các đảng viên, công chức của Vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm; Chi bộ sớm tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, tổng kết, thống kê công tác đảng năm 2022 theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp, bảo đảm đúng thời hạn (hoàn thành trước 15/12/2022).
Buổi sinh hoạt Chi bộ mở rộng được các Đảng viên, công chức tham gia đánh giá cao kết quả và hy vọng Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi sinh hoạt mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.
 
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính