Họp Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp

29/07/2020
Họp Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35-NQ/TW); Chương trình công tác năm 2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 (Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 30/3/2020); ngày 29/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp.
Báo cáo kết quả công tác tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, thời gian qua các Đảng bộ, Chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã quán triệt đầy đủ; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng; tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; có ý thức nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo; đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận góp ý dự thảo Báo cáo và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp rà soát kỹ lưỡng các nội dung trong Báo cáo; bổ sung phần đánh giá bối cảnh tình hình thế giới và tình hình Covid – 19 trong thời gian qua để có phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, các cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…; đồng thời, cần phải có những “Chiến lược truyền thông”  trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW để đẩy mạnh việc tuyên truyền những thông tin lành mạnh, chính xác.
N.D