Đảng bộ Tổng cục THADS: Đoàn kết, đổi mới, dân chủ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

05/06/2020
Đảng bộ Tổng cục THADS: Đoàn kết, đổi mới, dân chủ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh
Đây là lời nhấn mạnh của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào chiều nay (05/6).
Hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra
Theo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội cho biết, Đảng ủy Tổng cục THADS đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 05 năm và hằng năm, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp và xã hội, đặc biệt là trong công tác THADS, kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước, công tác tổ chức cán bộ thường xuyên chú trọng đổi mới, công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra đối với các cơ quan THADS địa phương; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kế hoạch tài chính; công tác thông tin, báo cáo và thống kê về THADS; các công tác trên đều được Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện bài bản, đúng quy định, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế và không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vai trò, vị thế của công tác Đảng được chú trọng, tăng cường; các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội theo nhiệm kỳ và được kiện toàn theo đúng yêu cầu, định hướng chung của Đảng bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng được nâng lên. Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo được đổi mới...
Tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Trên cơ sở phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ Tổng cục, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm; đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng bộ Tổng cục thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu để xây dựng Tổng cục ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững. Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Tổng cục và Hệ thống THADS, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, giữa cấp ủy với trưởng các đơn vị và giữa các chi bộ, các Vụ, Văn phòng và trung tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của Đảng viên,công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Tổng cục hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; gắn liền các hoạt động của tổ chức đoàn thể với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, của các đơn vị trực thuộcTổng cục.
Tại Đại hội, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội cũng lấy ý kiến góp ý dự thảo các Báo cáo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đảng viên Tổng cục THADS trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Mai Lương Khôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Tổng cục THADS sẽ phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những hạn chế; luôn kiên định giữ vững mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ theo đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; vừa triển khai đồng bộ, toàn diện, vừa tập trung thực hiện quyết liệt, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận; thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường sự phối hợp, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt và của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân đối với công tác để hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái hứa trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng cục THADS tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Cục Tổng cục THADS đã bầu ra được Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục Trưởng Tổng cục THADS giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nhân dịp này, Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
 
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin