Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác cán bộ

18/06/2024
Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác cán bộ
Ngày 11/6/2024, căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2024, Quyết định số 810/QĐ-BTP ngày 06/5/2024, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Lớp bồi dưỡng về nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo yêu cầu Nghị quyết số 27-NQ/TW. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và phát huy hơn nữa tính chủ động trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác cán bộ của công chức, viên chức Bộ Tư pháp.
Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng xây dựng về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của các cơ quan pháp luật và tư pháp, nhất là Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết 27-NQ/TW đã đặt ra nhiệm vụ cho công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ tư pháp, pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
 

Chương trình lớp bồi dưỡng diễn ra trong 01 ngày, tập trung vào 02 chuyên đề: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ gắn với yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW” do đồng chí Phạm Thành Nam, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày và “Yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 77/NQ-CP” do đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương trình bày.
 

Các giảng viên đã truyền đạt nhiệt tình, tâm huyết các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ, đánh giá tổng quát các yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW, những hạn chế trong công tác cán bộ, những hạn chế của đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ tư pháp pháp luật nói riêng, cũng như cách thức để nâng cao chất lượng công tác cán bộ và chất lượng cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.
 

Thông qua lớp bồi dưỡng, công chức, viên chức làm công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ tại đơn vị đảm bảo kịp thời, chất lượng và đúng yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW và các văn bản, nghị quyết có liên quan trong công tác cán bộ.