Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn tại tỉnh Bình Định

17/06/2024
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn tại tỉnh Bình Định
Thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo địa bàn được Chính phủ giao tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP) và Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/6, Đoàn kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp do đồng chí Cục trưởng Hồ Quang Huy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định về một số văn bản qua kiểm tra bước đầu phát hiện có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Lâm Hải Giang, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của UBND tỉnh Bình Định gồm: Tư pháp, Tài chính, Ngoại vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.
Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Thị Uyên, Trưởng phòng kiểm tra văn bản khối khoa giáo - văn xã, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày kết quả kiểm tra bước đầu của Cục đối với một số văn bản do UBND tỉnh Bình Định ban hành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: tài chính, xây dựng, ngoại vụ, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông... Tiếp đó, Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã phát biểu ý kiến giải trình, cung cấp thêm tài liệu, thông tin từ thực tiễn làm căn cứ tham mưu, ban hành văn bản, đồng thời cùng với các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan, trong đó có các vướng mắc, cách hiểu khác nhau giữa nội bộ các cơ quan của tỉnh khi xây dựng, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản theo quy định.
 
 
Kết luận sơ bộ, đồng chí Cục trưởng Hồ Quang Huy, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBND tỉnh Bình Định trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL và cảm ơn sự phối hợp của Tỉnh trong quá trình Cục tổ chức nghiên cứu, kiểm tra theo thẩm quyền đối với một số văn bản do UBND tỉnh Bình Định ban hành. Đồng chí Cục trưởng đề nghị UBND tỉnh sớm xử lý các vấn đề đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra tại một số văn bản; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); thường xuyên thực hiện cập nhật, rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền để nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản; chỉ đạo các sở, ngành được giao chủ trì tham mưu, xây dựng văn bản phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp; thực hiện xử lý các văn bản trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh kỳ 2019 - 2023; tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ hiệu quả công tác tư pháp, pháp chế, xây dựng văn bản QPPL... Với trách nhiệm được giao, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẵn sàng phối hợp, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL cho các sở, ngành của tỉnh.
 
 
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bình Định khẳng định hoạt động kiểm tra văn bản của Cục thực sự đã giúp địa phương hiểu rõ hơn những vấn đề pháp lý của văn bản và nhìn nhận, đánh giá khách quan chất lượng văn bản được ban hành thời gian qua, đồng thời thống nhất với kết quả kiểm tra của Cục để sớm tham mưu, thực hiện phương án xử lý các văn bản QPPL theo đúng quy định, cam kết tiếp tục chú trọng các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND, UBND tỉnh Bình Định./.
 
Nguyễn Văn Đức