Tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

16/05/2024
Tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp được coi là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Để góp phần thực hiện tốt giải pháp căn cơ này, ngày 16/5/2024 Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác tổ chức cán bộ.
Báo cáo viên tại Lớp Bồi dưỡng là các chuyên gia có bề dày lý luận và kinh nghiệm công tác thực tiễn gồm: TS. Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội Vụ; đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và 70 Học viên là công chức, viên chức lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng dự.
 
Công chức, viên chức lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp dự lớp Bồi dưỡng
 
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới. Trong đó, đã xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý; chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, góp phần nâng cao nguồn nhân lực tư pháp chất lượng, hiệu quả.
 
TS. Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội Vụ - Báo cáo viên tại Lớp Bồi dưỡng
 

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương - Báo cáo viên tại Lớp Bồi dưỡng
 
Với tinh thần trên, các chuyên đề về cải cách chế độ công vụ, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; về xây dựng và quản lý công chức theo vị trí việc làm do Báo cáo viên – Ts Thái Quang Toản trình bày và chuyên đề bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số do đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, trao đổi tại Lớp Bồi dưỡng được đánh giá cao, mang tính thời sự và thực tiễn. Các Học viên đã được bổ sung những kinh nghiệm về quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của lãnh đạo, quản lý cấp Vụ/Cục và tương đương; kỹ năng lựa chọn vận dụng kinh nghiệm trong quản lý công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp; các kinh nghiệm liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Học viên cũng được cập nhập thêm một số nội dung mới về cải cách chế độ công vụ, công chức, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay và một số vấn đề trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.
 

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
 
Đồng chí Vũ Kim Dung, Trưởng Phòng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
 
Đánh giá cao nội dung các chuyên đề được hai Báo cáo viên trình bày tại Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí Báo cáo viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ nói chung và sự tham gia hướng dẫn, giảng dạy trong ngày hôm nay nói riêng. Đồng chí cũng cảm ơn sự có mặt đông đủ của các đồng chí công chức, viên chức lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tham gia Lớp Bồi dưỡng đông đủ, tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý, tổ chức cán bộ của đơn vị mình, đồng thời cảm ơn Ban tổ chức Lớp Bồi dưỡng đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị để Lớp Bồi dưỡng được tổ chức thành công. 
Đồng chí hy vọng, kiến thức tiếp thu được tại Lớp Bồi dưỡng hôm nay sẽ giúp các Học viên chủ động áp dụng, tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác cán bộ ngày càng bài bản, chặt chẽ. Từ đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực của Bộ, Ngành vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
 
An Như thực hiện