Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác cán bộ

22/12/2023
Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác cán bộ
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”, công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Chất lượng đội ngũ cán bộ là nhân tố chủ yếu quyết định chất lượng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định được vai trò quan trọng của công tác cán bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian qua, Bộ Tư pháp đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ tại Quyết định số 2738/QĐ-BTP ngày 14/11/2023 về việc mở Lớp Tập huấn về công tác cán bộ, ngày 20/12/2023, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp Tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng lãnh đạo các đơn vị và công chức, viên chức đang làm công tác cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Trong khuôn khổ Lớp Tập huấn có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo các đơn vị và công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Phát biểu tại Lớp Tập huấn, TS. Nguyễn Đỗ Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định “Công tác cán bộ có vai trò quyết định trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trên thực tế, tại các cơ quan đơn vị, nếu công tác cán bộ được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, ở đó cán bộ tích cực rèn luyện, hăng hái phấn đấu, có trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ. Đứng trước những yêu cầu cấp bách trong thời kỳ đổi mới, Bộ Tư pháp đã đặt ra mục tiêu chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao tham luận của các Báo cáo viên cùng tinh thần làm việc tập trung, có hiệu quả của các học viên. Đồng chí cũng mong muốn thông qua Lớp tập huấn, công chức viên chức Bộ Tư pháp sẽ được trang bị, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

TS. Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai giảng lớp tập huấn
 
Tại Lớp Tập huấn, các học viên đã được nghe các Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Thu Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp trình bày các chuyên đề: (i) Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (ii) Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức; (iii) Kỹ năng, nghiệp vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ, biệt pháp, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; (iv) Kỹ năng, nghiệp vụ công tác quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch cán bộ.
 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề.


Đồng chí Trần Thu Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày chuyên đề

Thông qua Lớp Tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cán bộ, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để góp phần thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.
Vụ Tổ chức cán bộ